[vc_row][vc_column][vc_column_text]Erciyas Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. (“Kurum”) tarafından iş başvuru formu veya https://alfagrup.k12.tr/ik/ (“Site”) adresinde yer alan başvuru formu aracılığıyla kişisel verileri işlenen çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu  

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Kent Koop Mah. 1860. Sok. No:31/4 Yenimahalle Ankara adresinde mukim Kurum tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmakta, güncellenmekte ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Aşağıda kategoriler halinde detaylıca açıklanan kişisel verileriniz Kurum tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun;

 • maddesinin 1. fıkrası gereğince çalışan adayının açık rızası olması halinde,
 • maddenin 2. fıkrasının c bendi gereğince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle,
 • maddenin 2. fıkranın f bendi gereğince temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz Kurum’a bizzat veya referans kişiler aracılığıyla ulaştırılan iş başvuru formu, Site’de yer alan başvuru formun doldurulması ve iş başvuru sürecine ilişkin diğer dokümanlar vasıtasıyla ve çalışan adayı tarafından ibraz edilen belgeler ve beyan edilen ek bilgileri aracılığıyla, sözlü, yazılı ve elektronik ortam yoluyla toplanmaktadır.

Kurum tarafından toplanan veya da çalışan adayı tarafından aktarılan kişisel veriler iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; mülakat süreci, referans kontrolü, aday olarak pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişin değerlendirilmesi, çalışan adayı ile iletişime geçilmesi, iş sözleşmesinin kurulması ve aşağıda yer alan ilgili kanun ve mevzuatlara uyumun sağlanması gibi amaçlar gözetilerek, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve her türlü teknik ve idari koruma tedbirleri yöntemleri alınmak suretiyle işlenmektedir ve muhafaza edilmektedir.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri ve Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Çalışan Adayı İsim

● Çalışan Adayı Soy İsim

● E-Posta Adresi

● İletişim Adresi

● Telefon Numarası

● Başvuru Yapılan Pozisyon Bilgisi

● Branş Bilgisi

·       Çalışan Adayı / Stajyer / Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde belirtildiği şekilde çalışan adayının açık rızası olması halinde veyahut da 5. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde iş sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerek olması, Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak üçüncü kişilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Bunlar haricinde hiçbir koşulda Kurum tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmayacaktır. Ayrıca yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi ve veri aktarımı yapılması halinde üçüncü kişinin verinin korunması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesi Kurum tarafından talep edilmektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7. Maddesinde belirtildiği şekilde işleme gerektiren sebeplerin ortadan kalkana kadar ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde belirlenen kriterlere uygun olarak veriler saklanmakta ve işlenmektedir. Belirtilen sürelerin sona ermesi halinde kişisel veriler silinmekte, anonim hale getirilmekte veya da imha edilmektedir.

Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

Çalışan Adayı Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Başvuruda;

 1. a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

 

Başvurunuzu erciyas.egitim@hs01.kep.tr mail adresi üzerinde Kurum’a iletebilirsiniz. Ayrıca https://alfagrup.k12.tr/ internet sitesinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Kent Koop Mah. 1860. Sok. No:31/4 Yenimahalle Ankara adresine yukarıdaki başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde başvurucudan ek bilgi talep edilebilir.  Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]