• Geleceğin Alfalarını

  Hayata Hazırlıyoruz

 • Kendimizi Keşfedip

  Sosyal Olarak Gelişiyoruz

 • Disiplinle Çalışıyor

  Üstün Başarılar Elde Ediyoruz

Alfa Grup eğitim kurumları rehberlik servisi olarak öğrencilerimizin sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimini destekleyici faaliyetler yürütüyoruz. Biliyoruz ki ancak sosyal, duygusal ve bilişsel yönden desteklenmiş öğrenciler akademik anlamda da ilerleyecektir. Gelişim alanlarının her birinde yaşanan sorunlar birbirlerini karşılıklı olarak etkilemektedir. Birinde olan olumlu gelişme diğerini etkilerken aynı zamanda birinde yaşanan aksaklık diğerinin de aksamasına sebep olabilir.

Gençleri geliştirmek adına yaptığımız faaliyetlerimizde onların hissetmesi, doğayı ve insanı sevmesi, farklılıklara saygı duyması, kendini tanıması, vicdanlı ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerini merkeze alıyoruz. Gençlerin bu yönlerini geliştirmek adına sosyal sorumluluk projeleri üretmelerine önem veriyoruz. Bu projelerimizin büyük çoğunluğunun başlatıcı ve yürütücüsü öğrencilerimizdir.

Okulumuz rehberlik servisi çalışmalarını öğrenciye yönelik, velilere yönelik, öğretmene yönelik olarak üç başlığa ayırıyoruz.

Kurumuzda rehber öğretmenler ve psikologlarımız tarafından öğrencilerimizi tanımak ve ayrıca sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik alanlarda zorluk yaşayan öğrencilerimizin baş etme becerileri geliştirmelerini sağlamak için bireysel görüşmeler yürütülmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda aile ve öğretmen işbirliğinde güçlük yaşanılan duruma çözüm bulmak amaçlanmaktadır.

Rehberlik servisi olarak amaçladığımız şey onlara rota çizmek değil, çeşitli yollar sunarak kendilerine uygun olanı seçmeleri konusunda onlara gereken imkanı vermek ve kendilerini keşfetmelerini sağlamaktır.

Mesleki rehberlik kapsamında ilk etapta öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerlerini keşfetmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Mesleki rehberlik kurumumuzda aşamalı olarak ilerlemektedir. Ortaokuldan gelen süreçte öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve değerlerini keşfetmelerini sağlamaya yönelik rehberlik faaliyetleri yürütüyoruz.

9. Sınıf öğrencileri için ayda 1, 10.sınıf öğrencileri için 2 haftada 1 olacak şekilde alanında uzman kişilerin katılımıyla meslek tanıtımı gerçekleşmektedir.

Meslek tanıtım günlerimizde alanında uzman bilim insanları ile öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz.

Ayrıca 10.sınıf öğrencilerimizin alan seçimini yapmadan önce Kariyer Kampı adı altında düzenlediğimiz etkinliğimizde öğrencilerin kendini keşfettiği ve mesleki kararlarındaki değerlerinin konuşulduğu bir platform oluşturmaktayız.

Sene sonunda öğrencilere meslekleri tanımaları ve çalışma ortamı hakkında bilgi edinmelerine dönük olarak staj ödevi verilmektedir. Öğrenci yaz tatilinde ilgisi olduğu meslek alanında haftada iki gün 2 – 3 saatliğine staj yapmaktadır. Alan ve meslek seçimi yapmadan önce öğrencilerin işi deneyimlemesi karar verme süreçlerini olumlu yönde desteklemektedir.

 1. Geleceğin meslekleri
 2. Üniversite gezileri ve tanıtım fuarları
 3. Üniversite tercih danışmanlığı
 4. Alfa Grup Eğitim Kurumları Rehberlik ekibi olarak eğitsel rehberlik kapsamında;
 5. Öğrencilerin okula uyumunu sağlamak amaçlı çalışmalar
 6. Öğrencilerin öğrenme stillerini tespit edip öğrenme stillerine yönelik programların oluşturulması
 7. Öğrencilere doğru soru çözme ve ders çalışma teknikleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılması
 8. Deneme sonuçlarının takip edilmesi ve öğrenci – veli işbirliği ile iyileştirmeye yönelik akademik görüşmeler yapılması
 9. Verimli ders çalışma tekniklerinin öğretilmesine yönelik rehberlik çalışmalarının yanında seminerler ve çalıştay düzenlenmesi
 10. Öğrencilerin akademik başarı elde etmesi için gerekli şeylerden birisi zamanı etkin kullanmaktır. Zaman yönetimi ve zamanı etkin kullanmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi
 11. Özellikle sınav dönemi öğrencileri için sınav kaygısına yönelik bireysel görüşmeler ve sınav kaygısı ile baş etme stratejilerini geliştirmek

Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve yaratıcı düşünme biçimlerini destekleyici faaliyetler yürütmekteyiz.

Öğrencilerin önceden belirlenmiş ihtiyaçları doğrultusunda ve önleme çalışması kapsamında seminerler ve çalıştaylar düzenlenmektedir.

Seminerler ayda bir olacak şekilde yapılmaktadır.

 1. Sınav Sistemi Tanıtımı (YKS ve LGS)
 2. Ergenlik Dönemi Gelişimsel Özellikleri
 3. Güvenli internet kullanımı
 4. Akran Zorbalığı
 5. Bedenin Korunması ve İstismar
 6. Verimli Ders Çalışma
 7. Zararlı Alışkanlıklar
 8. Kronik Yorgunlukla Baş Etme Becerileri
 9. Meslek Tanıtım Seminerleri
 10. Sınava 1 Kala
 11. Şiddetin Yaygınlığı ile İlgili Çalıştay
 12. Verimli Ders Çalışma Çalıştayı
 13. Başarı Nedir? Semineri
 14. Bireysel Farklılıkları Anlamak
 15. Rekabet Zorbalığa Etkisi

Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik ilgi alanlarını belirlemek ve gelişimlerini takip etmek amacıyla testler ve envanterler uyguluyoruz.

 1. Öğrenme Sitilleri Envanteri
 2. Problem Tarama Envanteri
 3. Başarısızlık Nedenleri Envanteri
 4. Sınav Kaygısı Envanteri
 5. Mesleki Eğilim Belirleme
 6. Öğrenci Bilgi Formu
 7. Güçler ve Güçlükler Anketi

Amacımız bir yandan köklerini sımsıkı tutan milli ve manevi değerlerini bilen diğer yandan da dünya ile entegre olabilen, evrensel değerleri kavrayan, ufku geniş, ön yargısız, bilgiye, yeniliğe açık, sorgulayan nesil yetiştirmektir. Eğitim-öğretimin kavramının en büyük tamamlayıcı unsurunun rehberlik servisi olduğuna inanıyoruz. Bu bilinçle rehberlik servisimizde öğrenci-veli-okul üçgenini oluşturuyoruz. Velilerimiz için çocuklarının ne kadar değerli ve özel olduklarını biliyor bu sebeple bilgilendirici toplantılar ve konferanslar organize ediyoruz. Velilerin desteği olmadan başarının olanaksız olduğuna inanıyor, çocuklarının gelişim süreçlerini düzenli olarak paylaşıyor, işbirliği içinde hareket ediyoruz.

Okulumuzda akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Danışman öğretmenlik sistemin amacı, öğrenciyi akademik olarak ileriye taşımak ve okul-aile-öğrenci arasında köprü kurmaktır. Danışman öğretmen sistem işleyişi ise,

Öğrenci grupları her seviyeden “iyi-orta-zayıf” olacak şekilde belirlenir. Böylelikle öğrencilerin danışman öğretmenleri yıl boyunca değişmemiş olur.

Danışman öğretmen öğrencileriyle belirlediği gün ve saatte bir araya gelir ve akademik başarısı üzerine görüşme yapar.

Danışman öğretmen öğrenci-veli-branş öğretmeni üçgeninde “farkındalık” yaratarak öğrenci-veli-öğretmen iletişimini güçlü tutar.

Öğrencilerin öz sorumluluğunu yerine getirmede teşvikte bulunur ve öğrencilerin hazırcılıktan kurtulup kendi sorumluluklarını tanımasına, eksiklerini fark etmesine, başarı ve başarısızlıklarını görmesine yardımcı olarak akademik başarısına katkı sağlar.

Öğrencilerin en iyi olduğu dersleri belirler ve bu derslerin daha fazla geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Bu dersin hangi konusundan daha fazla soru çıkıyorsa o konuya ağırlık verilmelidir. Hedefimiz en iyi dersimizi tama yakın yaptırmaktır.

Öğrencilerin ders çalışma programını hazırlar ve program takibi yapar.

Öğrencilere deneme sınav netlerinin çizelgesini hazırlattırır ve böylelikle netlerini takip etmeyen öğrenciye sorumluluk kazandırır.

Öğrencisinin eksik olduğu ders ve konuları belirler, bununla ilgili branş öğretmeni ile iletişim kurar ve işbirliği ile bu açığın kapatılması sağlanır.

Danışman öğretmen danışanı olduğu gruba işbirlikçi çalışma yöntemini kullanarak öğrencilerin çözemedikleri soruları birbirlerine sorarak eritmesini sağlar ve öğrencilere takım ruhunu aşılamış olur.

Öğrencisinin modül- ek ödev notlarını, deneme sınav sonuçlarını takip eder ve analizlerini inceleyerek öğrenciye danışmanlık yapar.

Öğrencinin ödev notlarının iyi olması fakat netlerinin ilerlememesi söz konusu ise bunu tespit etmeli bu durumun nedenlerini araştırmalı, gerekli yönlendirmeleri yapmalıdır.

Öğrencinin sınav kaygısı, motivasyon ihtiyacı ya da yaşadığı problemler doğrultusunda rehber öğretmenle iletişime geçer.

Seminerler ayda bir olacak şekilde yapılmaktadır.

 1. Ergen – Ebeveyn İlişkisi
 2. Bedenin Korunması ve İstismar
 3. Bağımlılıklarla İlgili Bilgilendirme
 4. Ebeveyn- Çocuk İletişimi
 5. Sınava Hazırlanan Ebeveyn
 6. Sınav Sistemi Tanıtımı (YKS ve LGS)
 7. Çocuğum ne hissediyor? Annem babam ne hissediyor?
 8. Sınır koyma ve Sorumluluk Verme
 9. Özgüven mi, Kuralsızlık mı?
 10. Öğrencileri tanımaya yönelik görüşmeler yapmak
 11. Bireyin yaşamındaki ilerleme ve gelişmenin devamlılığı için stratejilerin plânlanmasına yardım ederek, potansiyellerinin en yüksek düzeyde gelişmesi için onları cesaretlendirmek
 12. Sosyal, bilişsel ve duygusal alanlarda sorun yaşayan öğrencilerle bireysel görüşmeler yapmak
 13. sınıf öğrencilerine yönelik mülakatlar yaparak kendini ifade yeteneklerinin gözlemlemek
 14. Okul ve eğitim sürecinde sınıf atlamada ve sınıf değiştirmede danışmanlık sunmak
 15. Öğretmenlere bireysel eğitimi geliştirmek için tavsiyede bulunmak ve yönlendirmek
 16. Öğrencilerin kişisel gelişimleri için seminerler düzenlemek
 17. Aile eğitimleri planlamak ve yürütmek
 18. Aileler ile görüşmeler yapmak
 19. Kriz anlarında müdahale etmek
 20. Yapılan testler sonucunda öneriler yapmak ve tedbirlerin alınmasında tavsiyelerde bulunmak.

Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. 

“S. Keth Moorhead”

 

Alfa’da Ödev Anlayışımız

Okulumuz, öğrencilerimizi hızla ilerleyen bilgi çağında araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen elde ettiği bilgiyi doğru kullanıp bir adım öteye götürebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda edindikleri bilgilerin öğrencilerimizde kalıcı ve kullanılabilir olması amacıyla verilen modül, ödev ve projelerin önemi büyüktür.

Eğitim ve öğretimin en önemli hedeflerinden biri, bireyi hayata hazırlamaktır. Hayati bilgiler öğrenilen bilgilerin uygulanması ile kazanılır. Bu nedenle öğrencilerin her gün öğrenilen bilgileri pekiştirmeleri, bir sonraki günün derslerine hazırlıklı olmaları ya da yeni bilgiler edinmeleri için öğretmenler tarafından ‘’ödev- modül’’  verilir.

Ödevin öğrenci için faydaları nelerdir:

 1. Öğrencilerin derslerindeki etkinliğinin ve başarısının artmasını sağlar, ödev verilen konuya hazırlanıp gelen öğrenciler derslerinde çok daha başarılı olurlar.
 2. Nasıl öğrenmesi gerektiğini ve nasıl bağımsız çalışması, araştırma yapması gerektiğini öğrenir
 3. Ödevi etkin öğrenmede kullanmanın amacı: araştırma yaparak bilimsel düşünmeyi öğretmektir
 4. Problem çözme becerileri kazanmak
 5. Neden sonuç ilişkisini kurmayı öğrenmek
 6. Akıl, bilgi ve teknoloji üretebilmeyi sağlamak
 7. Ayrıca grup ile yapılan ödevler sosyal becerileri de geliştirir
 8. Ödevleri tamamlamak özgüveni de arttıracağı için okul hayatında motive eder
 9. Zaman yönetimini ve önceliklerini görmesini sağlar

Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçişinde ciddi bir etkisi söz konusudur.

Okulumuzda öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda farklı ödev teknikleri kullanılmaktadır. Ödevlendirmeler-ek ödevler ve modül şeklinde yapılmakla birlikte ödevlerimiz; alıştırmalar, hazırlayıcı ev ödevleri, bireysel araştırma ödevleri olarak öğrencilerimize verilir.

Alıştırmalar:

Öğrencilere, yeni bilginin uygulanmasında, yeniden gözden geçirilmesinde, tekrarlanmasında ve yeni edinilen becerilerin güçlendirilmesinde fırsatlar sağlar.

 1. Pekiştirme alıştırması, örneğin matematikte çizelgeleri ezberlemek
 2. Kelime yazımlarında yeterlilik kazanmak
 3. Güncel bir konu hakkında düzenlemeler yapmak
 4. Yabancı dilde öğrenilen kelimeler ve cümleler ile ilgili alıştırmalar yapmak
 5. Keyif için okuma yapmak
 6. Makale yazmak

 Hazırlayıcı Ev Ödevleri:

Öğrencilerin gelecek derse daha iyi hazırlanmalarında temel bilgiler elde etmesi için fırsatlar sağlar.

 1. Ders için yapılan ön hazırlık
 2. Sınıf içi münazaraları için bir metin okuma
 3. Ders için konu araştırma
 4. Malzeme toplama

Bireysel araştırma ödevleri:

Öğrencileri özgün ve yaratıcı bilgiler peşinde olmaya teşvik eder.

 1. Kitap eleştirisi yazma
 2. Bir sanat eseri tasarlama veya bir sanat eseri yapma
 3. Bilim veya sosyal bilimler alanında incelemeler yapma
 4. Tarihi ya da yerel haberler gibi konularda araştırmalar yapma
 5. İnterneti kullanarak araştırmalar yapma

Ödev takibi ve Veli bilgilendirmesi:

Ödevler günlük ya da haftalık olarak verilmektedir.

Branş öğretmeni kendi dersi için ödevlerini ve modülü kontrol eder ve notlarını kaydeder.

Zamanında yapmayan veya eksik olan öğrenciler belirlenir.

Öğrencinin ödevini yapmamasının sağlıksal ya da özel bir nedeni yok ise öğrenci o hafta cezaya kalır.

Öğrencinin ödevini yapmaması ve ya eksik yapması durumunda veli bilgilendirilmesi yapılır.

Öğrenci verilen ödevlerini ısrarla çözmüyorsa danışman öğretmeniyle konu hakkında görüşüp branş öğretmeni-danışman öğretmen ve öğrencinin birlikte olduğu bir görüşme ayarlanır. Bu görüşmenin ardından sorun hala çözülmüyorsa ailenin de dahil olduğu bir görüşme yapılıp sorun çözülmeye çalışılır.

Yapılmayan ya da eksik yapılan ödevler, öğretmenler tarafından belirlenen bir zaman diliminde öğrencilere yaptırılır.

Okulumuzda düzenli verilen ödevler ve bu ödevlerin sıkı takibiyle öğrencilerimizin hem çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyor hem çalışma tempolarını artırıyor hem de akademik gelişmelerini üst seviyeye taşıyoruz. Başarının; emek ve çok çalışma sonucu gerçekleştiğine inandığımız için ödev konusunda öğrencilerimize ve velilerimize taviz vermiyoruz. Siz velilerimiz ve öğrencilerimizin de aynı sorumluluk anlayışı ve hassasiyeti ile okulumuzu tercih ettiğini biliyoruz.

Üniversitelerin özel izinleriyle yaptığımız bu uygulamada öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazır oluş seviyelerini artırmak, sınav kaygılarını-heyecanlarını gidermek amacıyla gerçek sınavdan önce prova sınavı yapıyoruz.  Öğrencilerimiz gerçek sınavda uygulanacak tüm aşamalardan (sınav saati, kimlik kontrolü, kılık kıyafet, sıcak-soğuk hava kontrolünün yapılması, takı, saat vb aksesuarların kullanılmaması, sınav yeri tespiti gibi) geçiriyoruz. Böylelikle öğrenci gireceği sınavın tüm aşamalarını prova ederek görmüş ve sınava hazırlanmış olur.

ALFA GRUP EĞİTİM KURUMLARI

Anadolu Lisesi

Çocuklar yeni şeyler keşfederek yaşamı öğrenmeye çalışırlar. Aslında hayatı öğrenmek tüm yaşamımız boyunca devam eden bir süreçtir. Yaşam ve şartları sürekli değişir, keşfederek öğrenmeye alışan çocuk bu değişime ayak uydurur ve öğrenmelerinin hayat için olduğunun farkına varır.

Bizlerde çocuklarımızın bu öğrenme tecrübelerini kalıcı kılmak için deneyimlerini artırmaya çalışıyoruz. Kurumumuz öğrenci merkezli eğitim-öğretim modelini benimsiyor.

Öğrencilerimiz öğrenme sürecinin tam merkezindedir ve akademik & pratik becerilerini laboratuvar & atölye çalışmalarıyla tamamlarlar.

Çocuklar yeni şeyler keşfederek yaşamı öğrenmeye çalışırlar. Aslında hayatı öğrenmek tüm yaşamımız boyunca devam eden bir süreçtir. Yaşam ve şartları sürekli değişir, keşfederek öğrenmeye alışan çocuk bu değişime ayak uydurur ve öğrenmelerinin hayat için olduğunun farkına varır.

Bizlerde çocuklarımızın bu öğrenme tecrübelerini kalıcı kılmak için deneyimlerini artırmaya çalışıyoruz. Kurumumuz öğrenci merkezli eğitim-öğretim modelini benimsiyor.

Öğrencilerimize öğrenmeyi öğreterek öğrenme sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip süreklilik arz etmesini sağlıyoruz. Öğrenmenin kalıcı olması için öğrencilerimize öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvar ortamında uygulatarak tam öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin geçmişini bilen, içinde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendiren ve geleceğe yön veren bireyler olması için, etkili ve doğru yabancı dil eğitimleri veriyoruz. Dahil olduğumuz ya da önayak olduğumuz sanat, spor, münazra, mun ve proje gibi çalışmalar ile de çağını sürükleyen bireyler yetiştiriyoruz.

Çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla bu yaşlardan itibaren deneyim odaklı eğitim felsefemizi atölye uygulamalarımızla hayata geçiriyoruz. Eğitim programımızda çocukların sosyal, duygusal, dil, öz bakım, psikomotor ve bilişsel alanlarındaki gelişimlerini destekleyen etkinlikler düzenliyoruz. Tüm etkinliklerimizde çocukların gelişim özelliklerini, yaşlarını, bireysel özelliklerini, farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini dikkate alıyoruz.

Adresimiz

Bahçekapı Mahallesi, 2453. Sokak, No:49, Şaşmaz/Etimesgut/Ankara

İletişim

Telefon: 0850 888 25 32
E-posta: bilgi@alfagrup.k12.tr